Monday, October 15, 2007

Aparaty słuchowe - warto zainwestować!

Prawidłowy słuch jest niezbędny do komunikowania się.

W przypadku upośledzenia słuchu mamy do wyboru:
• leczenie farmakologiczne
• leczenie chirurgiczne (operacje poprawiające słuch, wszczepy ślimakowe, protezy słuchowe wszczepialne)
• protezowanie ubytków słuchu za pomocą aparatu słuchowego.

Mimo ogromnego postępu w dziedzinie leczenia chirurgicznego, protezowanie ubytków słuchu pozostaje nadal w przeważającej liczbie przypadków metodą z wyboru. Na odpowiedni dobór aparatu słuchowego mają wpływ dwa problemy:
• audiologiczny - odpowiednie rozpoznanie upośledzenia słuchu i jego zaprotezowanie
• rehabilitacyjny i psychologiczno społeczny - włączenie osoby z aparatem słuchowym do świata ludzi normalnie słyszących.
Osoby wymagające stosowania aparatów słuchowych to:
• dzieci z wrodzonymi i nabytymi upośledzeniami słuchu. Stosowanie aparatów umożliwia im rozwój i opanowanie prawidłowej mowy i głosu, ponieważ u tych dzieci rozwój mowy zależy nawet od najmniejszych informacji akustycznych.
• osoby starsze z fizjologicznym przytępieniem słuchu
• osoby czynne zawodowo, które z różnych przyczyn mają upośledzony słuch, a aparat słuchowy daje im jedyną szansę kontynuowania pracy.

Na świecie około 28 mln osób jest zaopatrzonych w aparat słuchowy. Mamy różne typy aparatów słuchowych:
kieszonkowe na przewodnictwo powietrzne lub kostne obecnie sporadycznie stosowane ze względu na zakłócenia wynikające z tarcia aparatu o ubiór oraz ze względu na rozmiary
okularowe na przewodnictwo kostne lub powietrzne
zauszne na przewodnictwo powietrzne
wewnątrzuszne mieszczące się w jamie muszli i przewodzie
słuchowym zewnętrznym
wewnątrzkanałowe zlokalizowane w przewodzie słuchowym
zewnętrznym.
Zadaniem każdego aparatu słuchowego jest skompensowanie ubytku słuchu pacjenta, a więc dopasowanie sygnału na wejściu aparatu do resztkowego pola słuchowego pacjenta.

Aparat słuchowy składa się z mikrofonu, wzmacniaczy, układów regulujących, słuchawki, baterii zasilającej aparat oraz indywidualnie wykonanej dla każdego pacjenta wkładki usznej.
Najczęstszym wskazaniem do stosowania aparatu słuchowego są niedosłuchy odbiorcze typu czuciowo-nerwowego. W przypadku resztek słuchowych aparat nie poprawia rozumienia mowy, ale pozwala na percepcję czynników muzycznych mowy (rytm, natężenie, melodia).
Dobór aparatu słuchowego powinno poprzedzić dokładne badanie lekarza laryngologa. Bardzo istotne jest prawidłowe dopasowanie aparatu słuchowego. Nie wystarczy wykonanie badania słuchu za pomocą tonów czystych (audiometria tonalna). Należy zbadać zrozumiałość mowy (audiometria mowy) oraz określić próg dyskomfortu (nieprzyjemnego słyszenia). Często okazuje się, szczególnie w przypadku fizjologicznych ubytków słuchu u osób starszych, że wzmocnieniu czystych tonów przez aparat słuchowy nie zawsze towarzyszy większa zrozumiałość mowy. Zapisywanie aparatu słuchowego nie przynosi wtedy zamierzonego skutku i powoduje niezadowolenie pacjenta.

Proces doboru aparat słuchowego u małego dziecka jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym. W procesie doboru niezbędny jest udział lekarza audiologa. Istotne jest aby dziecko w okresie rozwoju mowy zostało zaopatrzone w dwa aparaty słuchowe, gdyż do prawidłowego rozwoju głosu i mowy konieczny jest 100% dopływ informacji akustycznych. W procesie doboru aparatu słuchowego u małego dziecka należy uwzględnić fizjologiczne dojrzewanie drogi słuchowej, zmianę parametrów przewodu słuchowego zewnętrznego oraz brak możliwości współpracy w procesie doboru aparatu słuchowego.

Technologia cyfrowego przetwarzania dźwięku stosowana w nowoczesnych aparatach słuchowych niesie wiele korzyści ludziom z ubytkiem słuchu. Aparaty cyfrowe to urządzenia w pełni automatyczne, nie wymagające regulacji wzmocnienia potencjometrem siły głosu. Ich ustawianie (programowanie) odbywa się za pomocą komputera. Procedura doboru została opracowana z myślą o uzyskaniu jak najlepszego efektu rozumienia mowy, zarówno w komfortowych jak i trudnych warunkach akustycznych. Zapewniają w porównaniu z aparatami analogowymi wyższą jakość dźwięku, lepsze rozumienie mowy oraz automatyczną regulację głośności. W związku z tym coraz więcej osób z ubytkiem słuchu decyduje się na kupno tego typu aparatów.

Ewa Kotwicka- Ulbrych specjalista laryngolog - audiolog
źródło: http://www.twojlekarz.pl/

Problemy osób z obustronnym ubytkiem słuchu

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych zwrócił się do Ministra Zdrowia Zbigniewa Religi z apelem o zmianę zasad refundacji zakupu aparatów słuchowych dla osób z obustronnym ubytkiem słuchu.

W Polsce refundacja dwóch aparatów słuchowych przy obustronnym ubytku słuchu przysługuje jedynie osobom czynnym zawodowo, dzieciom do 18 roku życia oraz młodzieży uczącej się do 26 roku życia. Osobom nieaktywnym zawodowo refundacja przysługuje jedynie na jeden aparat.

Zaopatrzenie w aparaty słuchowe stanowi bardzo istotną część życia osób niedosłyszących, ponieważ zapewnia im możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Tymczasem rozporządzenie regulujące zasady zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wyraźnie dyskryminuje osoby z obustronnym ubytkiem słuchu, rodząc konsekwencje natury zdrowotnej i społecznej. W efekcie:

* osoba niedosłysząca napotyka na trudności w znalezieniu pracy, a brak stałego dochodu nie pozwala jej na sfinansowanie zakupu drugiego aparatu,
* wzrastają koszty z budżetu państwa na renty i przedwczesne emerytury dla osób niedosłyszących,
* niedosłyszenie rodzi wstyd u pacjentów, prowadzi do obniżenia poczucia godności i własnej wartości, spadku pozycji społecznej, a nawet depresji.

Dodatkowo noszenie aparatu słuchowego na jednym uchu przy obustronnym ubytku słuchu powoduje:

* brak umiejętności lokalizowania źródła dźwięku i rozpoznawania kierunku, z którego on dochodzi,
* brak umiejętności rozumienia mowy w hałasie,
* nastąpienie zjawiska deprywacji słuchu, czyli utraty zdolności rozumienia,
* problemy z uzyskaniem pełnego i przyjemnego obrazu dźwięku.

We wszystkich krajach Unii Europejskiej osobom z obustronnym ubytkiem słuchu państwo zapewnia refundację dwóch aparatów. Zasada ta obowiązuje także wśród nowych członków Unii – na Węgrzech, w Czechach i Słowacji – krajów do których najczęściej porównuje się Polskę.
Zgodnie z danymi AEA (Europejskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu) liczba protezowań obousznych w Polsce wynosi 4%, podczas gdy w Szwajcarii osiąga poziom 75%, w Niemczech 65%, we Francji 60%, na Węgrzech 55%, a w Czechach i Słowacji 50%. Rozwiązania zastosowane w Polsce to proceder niespotykany nigdzie w Europie.

W świetle powyższych faktów MSOON proponuje wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych (…) polegającą na wykreśleniu zapisu „osób czynnych zawodowo” i zastąpienie go zapisem „osób z obustronnym ubytkiem słuchu”.

Źródło: Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych